Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11000/3652
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFerrús Batiste, Jordi-
dc.contributor.authorCortés i Morant, Anna-
dc.date.accessioned2017-06-15T11:40:33Z-
dc.date.available2017-06-15T11:40:33Z-
dc.date.created2016-09-19-
dc.date.issued2017-06-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11000/3652-
dc.description.abstractLes persones amb discapacitat, es consideren apartades de la resta de la societat en diversos aspectes de les seves vides i un d’ells es als mitjans de comunicació. Aquest col·lectiu es troba marginat també al llenguatge que es l’aspecte més important per a qualsevol tipus de comunicació. El present treball pretén efectuar un estudi sobre el tractament de la Discapacitat i de les persones amb capacitats diferents als Mitjans de Comunicació. Principalment a la premsa escrita espanyola, per tal de contrastar amb la realitat el compliment d’una de les aspiracions més importants de les persones i associacions que representen aquestos col·lectius referides als mitjans i a la seva visibilització. Aquest grup social, té un accés molt rellevant als mitjos, on cada vegada tenen més presència per si mateix o mitjançant les associacions representatives dels diversos col·lectius que els hi aglutinen. Les entitats, van prenent-se d’una forma cada vegada més seriosa el tractament que se’ls hi dona per part dels mitjans, tant es així que algunes d’elles compten fins i tot amb agències de noticies pròpies. Tot i això, la següent investigació ens esclarirà molts dubtes que potser es tenen cap aquesta temàtica i que son difícilment solucionats per el conjunt social, analitzant en particular les capçaleres de diaris com l’ ABC, El País, La Vanguardia, Eldiario.es i el Diario Información. Ja que, es tracta de normalitzar la discapacitat per aconseguir la plena inclusió de les persones amb diverses capacitats, que cada vegada augmenten al nostre territori, degut a que els parents i familiars també es troben inclosos al col·lectiu. A partir de les següents línies es desenvolupen una sèrie d’explicacions que tracten de normalitzar e incloure la discapacitat al dia a dia de la nostra societat. Es el gran grup social, el mateix que ha creat diversos “sociolectes” diferenciadors que es fan servir per rebutjar un col·lectiu que pot resultar capaç com la resta de persones.es
dc.description.abstractLas personas con discapacidad, se consideran apartadas del resto de la sociedad en diversos aspectos de sus vidas y uno de ellos es en los medios de comunicación. Este colectivo se encuentra marginado también en el lenguaje que es el aspecto más importante para cualquier tipo de comunicación. El presente trabajo pretende efectuar un estudio sobre el tratamiento de la Discapacidad y de las personas con capacidades diferentes en los Medios de Comunicación. Principalmente en la prensa escrita española, para contrastar con la realidad el cumplimiento de una de las aspiraciones más importantes de las personas i associaciones que representan estos colectivos en referencia a los medios y su visibilidad en ellos.Este grupo social, tiene un acceso muy relevante en los medios, donde cada vez tienen mayor presencia, ya sea por sí mismo o mediante las asociaciones representativas de los diversos colectivos que les aglutinan. Las entidades, cada vez se van tomando de una forma más seria el tratamiento que se les da por parte de los medios, es tanta su labor que algunas de ellas han empezado a contar con agencias de noticias propias. A pesar de ello, la siguiente investigación, nos aclarará muchas dudas que puede ser se tienen acerca esta temática y que son difícilmente solucionaddas por el conjunto social, analizando en particular las cabeceras de diarios como, ABC, El País, La Vanguardia, Eldiario.es y el Diario Información. Ya que, se trata de normalizar la discapacidad para conseguir la plena inclusión de las personas con diversas capacidades, que cada vez aumentan en nuestro territorio, debido a que los parientes y familiares también se A partir de las siguientes líneas se desarrollan una serie de explicaciones que tratan de normalizar e incluir la discapacidad en el día a día de nuestra sociedad. Es el gran grupo social, el mismo que ha creado diversos “sociolectos” diferenciadores que se hacen servir para rechazar un colectivo que puede resultar tan capaz como el resto de personas. encuentran incluidos en el colectivo.es
dc.description.abstractDisabled people are considered to be excluded from the rest of society in various aspects of their lives and one of them is in the media. This group is also marginalized in relation to language which is the most important aspect for any type of communication. The present paper aims to carry out a study on the treatment of disabilities and of people with different capacities in the media. Mainly in the Spanish press, in order to check the real fulfillment of the major aspirations of people and associations that represent these groups in referrence to the media and their visualization. This social group, has a very important access to the media, where they have an even greater presence either by itself or through the representative associations of the various groups that agglutinate them. These entities, are taking more and more seriously the treatment that they are given on the part of the media. Indeed their work is such significant that they have even started to count on their own news agencies. In spite of that, the following research will clarify many questions that you may have in relation to this issue and that are not easily solved by the whole society; analyzing in particular the headlines of newspapers such as ABC, El País, La Vanguardia, Eldiario.es and Diario Información. As it comes to normalize the disability in order to get the full inclusion of people with different capacities, whose number is increasing in our region, due to the fact that their relatives are also included in the group. On the basis of the following lines a series of explanations that seek to normalize and to include disability in the daily life of our society will be developed. It is the main social group, the same that has created several differentiating “sociolects” that are used to refuse a group wich can be as capable as the rest of people.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent482es
dc.language.isocates
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.subjectDiscapacidades
dc.subjectComunicaciónes
dc.subjectPrensaes
dc.subject.otherCDU::0 - Generalidades.::070 - Periódicos. Prensa. Periodismo. Ciencias de la informaciónes
dc.titlePeriodisme i discapacitates
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
Appears in Collections:
TFG- Periodismo


Thumbnail

View/Open:
 CORTÉS I MORANT ANNA.pdf
13,15 MB
Adobe PDF
Share:


Creative Commons ???jsp.display-item.text9???