Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11000/26765

Periodistes de dades en redaccions locals i regionals a Espanya


Thumbnail

View/Open:
 TFG-Sempere Ramón, Luis.pdf

709,76 kB
Adobe PDF
Share:
Title:
Periodistes de dades en redaccions locals i regionals a Espanya
Authors:
Sempere Ramon, Luis
Tutor:
Arias Robles, Félix
Univerity:
Universidad Miguel Hernández de Elche
Department:
Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas
Issue Date:
2021-06-11
URI:
http://hdl.handle.net/11000/26765
Abstract:
El periodisme de dades és des de fa uns anys un dels camps de la professió que l’Acadèmia més ha estudiat degut a la novetat del fenomen i al seu creixement. No obstant això, els periodistes que treballen a redaccions locals i regionals amb el periodisme de dades no han estats suficientment estudiats. Investigar quina és la seua forma de treballar, les mancances que tenen i revisar de quina manera necessiten millorar les seues condicions és essencial per a millorar aquest camp. El periodisme local i regional és el que més a prop de les audiències treballa i el que més fàcilment pot explicar la realitat als seus lectors i les ferramentes del periodisme de dades són essencials per a fer-ho en un món governat per ingents quantitats de informació que generem cada dia. A partir d’entrevistar 13 professionals del sector, es defineixen alguns trets comuns en tots ells, algunes mancances estructurals i algunes propostes per a millorar la seua situació. Els periodistes espanyols als que s’ha entrevistat treballen en diferents comunitats autònomes i amb projectes molt diferents. No obstant això, s’han trobat trets comuns, com la dificultat d’accés a les fonts o la falta de temps per a fer projectes profunds de periodisme de dades degut a la immediatesa. Amb tot i això, alguns periodistes intenten aplicar les ferramentes del PD en les seues redaccions locals i regionals amb moltes dificultats. Altre dels principals entrebancs que es comenten és la escassa formació en periodisme de dades que es dona a les universitats espanyoles, cosa que podria fer revifar aquesta modalitat del periodisme en les xicotetes redaccions locals i regionals.
Since few years ago, data journalism has been one of the most studied journalism fields by academics. That is because this phenomenon is new, growing and a strong branch of journalism. Despite this fact, we have not studied how journalists work in local and regional newsrooms using data journalism. Researching the way they work, the lacks they have and how they need to improve their conditions is essential to improving this field. Local and regional journalism is the one that works closest to audiences and can most easily explain reality to its readers. The tools of data journalism are essential to do so in these times when huge amounts of information are generated every single day. However, some journalists find difficult to apply the tools of data journalism in their local and regional newsrooms. By interviewing 13 local journalits who Works on data, we discovered some common feature, structural shortcomings and some proposals to improve their situation. The Spanish journalists interviewed work in different regions and with very different projects, but common features have been found, such as the difficulty of accessing sources or the lack of time to do in-depth data journalism projects due to information immediacy. Another of the main pitfalls discussed is the lack of training on data journalism provided by the Spanish universities, which could foster this form of journalism in small local and regional newsrooms.
Keywords/Subjects:
periodisme de dades
periodisme local
periodisme regional
redaccions
periodistes
data journalism
local journalism
regional journalism
newsrooms
journalist
Knowledge area:
CDU: Generalidades.: Periódicos. Prensa. Periodismo. Ciencias de la información
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:
TFG- PeriodismoCreative Commons ???jsp.display-item.text9???